Fridse fan de Fryske Strúners

 Fridse fan de Fryske Strúners

is op 26 september 2012 als vijfde pup geboren uit het nest van Jane fan de Fryske Strúners en Dries Borke fan'e Âlde Leane.

Hij woont nu bij Eugenie en Paul de Ruiter in Bloemendaal.

    

.